Νανόπουλος: Αφαίρεσε την αντιδημαρχία απο τον Καρασάββα

Με απόφαση του ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, έπαυσε σήμερα από τα καθήκοντα αντιδημάρχου, τον Γιάννη Καρασάββα. Αφορμή ήταν η χθεσινή του δήλωση στην οποία απαντούσε στο τελεσίγραφο του δημάρχου.

Οπωες ανακοινώθηκε απο το δημαρχείο, ο δήμαρχος:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ανακαλεί εφεξής την αρ. πρωτ. 16059/24-5-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΛ7-ΖΕΝ)
καθώς και την απόφαση τροποποίησης με αρ.πρωτ. 27098/13-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΛ7-401) περί
ορισμού του κ. Καρασάββα Ιωάννη του Θεοδώρου, ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτικής
Προστασίας και προστασίας των ζώων, για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:
-Η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της Δημοτικής
Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα
στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
-Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που
αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου, όπως
οφείλουν εκ της ιδιότητάς τους να πράττουν οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι.
-Διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίησή του από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε
ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου .
Μέχρι την έκδοση νεότερης Απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί με τις ανωτέρω
Αποφάσεις (αρ.πρωτ. 16059/24-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΛ7-ΖΕΝ) καθώς και 27098/13-7-2022
(ΑΔΑ: 6ΞΕΖΩΛ7-401), θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ