Πως θα λειτουργούν οι νέες δημοτικές και περιφερειακές επιτροπές…

Πηγή: www.ilektrav.gr

Κάτι περισσότερο από ισχνή η εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης τόσο στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, όσο και στις δημοτικές/ περιφερειακές επιτροπές, οι οποίες αναμένεται να συγκροτηθούν την 1η Ιανουαρίου 2024, πράγμα που συνιστά συνέχεια της εφαρμογής του νόμου Βορίδη για την εκλογική αποτύπωση του 43% συν μια ψήφο, που αποδίδει τα 3/5 των εδρών στην πρώτη παράταξη.

Το εξόχως συγκεντρωτικό σύστημα εκπροσώπησης αποτυπώνεται και στην περιορισμένη παρουσία της αντιπολίτευσης στις δημοτικές/ περιφερειακές επιτροπές. Σημειωτέον ότι με το νόμο Κεραμέως, η δημοτική επιτροπή συνιστά συνένωση της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η αντίστοιχη περιφερειακή επιτροπή συνιστά συγχώνευση της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Η εκπροσώπηση στην Δημοτική Επιτροπή

Στο νόμο Κεραμέως, οι Δήμοι ως προς την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, στους δήμους με έως 19 δημοτικούς συμβούλους, η δημοτική επιτροπή θα συγκροτείται με 5 μέλη από την πλειοψηφία και 2 μέλη από την αντιπολίτευση.
Στους δήμους με έως 29 δημοτικούς συμβούλους, η δημοτική επιτροπή θα συγκροτείται με 7 μέλη από την πλειοψηφία και 2 μέλη από την αντιπολίτευση.
Στους δήμους με άνω των 29 δημοτικών συμβούλων, η δημοτική επιτροπή θα συγκροτείται με 9 μέλη από την πλειοψηφία και 3 μέλη από την αντιπολίτευση. Η δημοτική επιτροπή εκλέγεται για θητεία τριάντα (30) μηνών, δηλαδή θα καλύπτει τα μισά της πενταετούς θητείας. Τα μέλη της αντιπολίτευσης εκλέγονται από ξεχωριστή κάλπη!

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής

Μαζί με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, στο νόμο Κεραμέως προστίθενται και νέες αρμοδιότητες για την Δημοτική Επιτροπή, οι οποίες είναι:

α) η υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)], όπως και του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),που αφορά το προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες των ΟΤΑ, το προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
β) η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,
γ) η έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου,
ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.

Η εκπροσώπηση στην Περιφερειακή Επιτροπή

Αντίστοιχη είναι η συγχώνευση της Οικονομικής και Εκτελεστικής Επιτροπής στις Περιφέρειες και η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου και εκεί η εκπροσώπηση για την αντιπολίτευση είναι ιδιαίτερα ισχνή. Η διάρκεια της θητείας θα είναι 30 μήνες, δηλαδή 2,5 χρόνια.

Στις περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους η διοικούσα παράταξη θα κατέχει 7 έδρες και η αντιπολίτευση μόλις 2 έδρες.
Στις περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους η διοικούσα παράταξη θα κατέχει 9 έδρες και η αντιπολίτευση μόλις 3 έδρες.
Στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 800.000 η διοικούσα παράταξη θα κατέχει 11 έδρες και η αντιπολίτευση μόλις 4 έδρες.
Τα μέλη της αντιπολίτευσης εκλέγονται από ξεχωριστή κάλπη!

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής

Στις υφιστάμενες αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής προστίθενται οι αρμοδιότητες για την:

α) υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),
β) τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,
γ) έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
δ) σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων της Περιφέρειας.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ