Σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Κόρινθο

🆕📝 ❞𝝩𝝤𝝥𝝞𝝟𝝤 𝝨𝝬𝝚𝝙𝝞𝝤 𝝙Ρ𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝹𝝾𝝸𝝼𝞈𝝼𝝸𝝹ή έ𝝼𝞃𝝰𝝽𝝶, 𝞃𝝶𝝼 𝝸𝞂ό𝞃𝝶𝞃𝝰 & 𝞃𝝶𝝼 𝞂𝞄𝝻𝝻𝝴𝞃𝝾𝞆ή 𝞃𝞈𝝼 Ρ𝝾𝝻ά❞

✅ Κατατέθηκε σήμερα στο αρμόδιο Υπουργείο με την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία των εξειδικευμένων στο θέμα στελεχών του Δήμου Κορινθίων και του Αντιδημάρχου κ. Σ. Ζαχαριά υπεύθυνου για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης

➡️ Το Σχέδιο Δράσης συμπεριλαμβάνει 3️⃣3️⃣ 𝝳𝝸𝝰𝞅𝝾𝞀𝝴𝞃𝝸𝝹ές 𝝳𝞀ά𝞂𝝴𝝸ς, σε συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς Φορείς, όπως ενδεικτικά είναι:

🟧 𝝚𝝼𝝶𝝻έ𝞀𝞈𝞂𝝶-𝝴𝞄𝝰𝝸𝞂𝝷𝝶𝞃𝝾𝝿𝝾ί𝝶𝞂𝝶 𝞂𝞆𝝴𝞃𝝸𝝹ά 𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝸𝞂ό𝞃𝝶𝞃𝝰, 𝞃𝝰 𝞂𝞃𝝴𝞀𝝴ό𝞃𝞄𝝿𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶𝝼 έ𝝻𝞅𝞄𝝺𝝶 𝝱ί𝝰 𝞂𝝴 𝝾𝝻ά𝝳𝝴ς 𝝲𝞄𝝼𝝰𝝸𝝹ώ𝝼, 𝝹𝝾𝞀𝝸𝞃𝞂𝝸ώ𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝰𝝸𝝳𝝸ώ𝝼

🟩 𝝥𝞀𝞈𝞃𝝾𝝱ά𝝷𝝻𝝸𝝰 𝝿𝞀ό𝝺𝝶𝞇𝝶 𝞂𝞆𝝴𝞃𝝸𝝹ά 𝝻𝝴 𝝻𝝰𝞂𝞃𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅ί𝝴ς, 𝝻έ𝞃𝞀𝝶𝞂𝝶 𝝾𝞂𝞃𝝸𝝹ής 𝝻ά𝝵𝝰ς, 𝞃𝝴𝞂𝞃 𝝥𝝖𝝥, 𝝹𝞃𝝺.

🟫 𝝚𝝼ί𝞂𝞆𝞄𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝹𝝿𝝰ί𝝳𝝴𝞄𝞂𝝶-𝝥𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝚𝝹𝝿𝝰ί𝝳𝝴𝞄𝞂𝝶ς 𝝚𝝼𝝶𝝺ί𝝹𝞈𝝼 (𝝚𝝺𝝺𝝶𝝼𝝾𝝻ά𝝷𝝴𝝸𝝰-𝝖𝝺𝞅𝝰𝝱𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻ός)

🟦 𝝨𝞆𝝴𝝳𝝸𝝰𝞂𝝻ός 𝝹𝝰𝝸 𝞄𝝺𝝾𝝿𝝾ί𝝶𝞂𝝶 𝝿𝞀𝝾𝝲𝞀ά𝝻𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝴𝝻𝝱𝝾𝝺𝝸𝝰𝞂𝝻ώ𝝼- 𝝚𝝷𝝼𝝸𝝹ό 𝝿𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝿𝞀ό𝝺𝝶𝞇𝝶ς

🟨 𝝙𝝸𝝰 𝝱ί𝝾𝞄 𝝻ά𝝷𝝶𝞂𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝝼ά𝝿𝞃𝞄𝝽𝝶 𝝳𝝴𝝽𝝸𝝾𝞃ή𝞃𝞈𝝼

⏩ Οι δράσεις θα υλοποιηθούν μετά την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου, τόσο από ιδίους πόρους, όσο κυρίως από πόρους Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, κτλ.)

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ