300 εκατ. ευρώ στο Ερευνώ-καινοτομώ 2021-2027

Προς το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται η προκήρυξη της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του νέου ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι η προδημοσίευση της δράσης έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, και σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο προγραμματισμό η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υποβολών προτάσεων για τις παρεμβάσεις Ι και ΙΙΙ (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις & Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), είναι το α’ τρίμηνο του 2023.

Έμφαση στις μικρομεσαίες

Συνοπτικά, βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικό στοιχείο, επίσης, είναι ότι απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας. Η δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Στόχοι

Σε αυτό το πλαίσιο, ως στόχοι έχουν οριστεί οι εξής:

  • Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,μεέμφασηστις ΜμΕ
  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού
  • Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain)
  • Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Η δράση θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις παρεμβάσεις:

  • I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  • II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  • III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  • IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε ομάδες επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Data

Προϋπολογισμός: €300 εκατ.

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση

Παρέμβαση I: €60 εκατ.

Παρέμβαση II: 180 εκατ.

Παρέμβαση III: 39 εκατ.

Παρέμβαση ΙV: 21 εκατ.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

By Συντάκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ